ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η τεχνική εταιρεία Apotiposis διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό με όργανα ακρίβειας, στοχεύοντας στην ανάληψη και την τάχιστη πραγματοποίηση οποιουδήποτε έργου. Η εταιρεία εξειδικεύεται μεταξύ άλλων και στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα, που αποτελεί ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη, έχει πολυσήμαντο και δυναμικό χαρακτήρα, ενώ είναι απαραίτητο σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως:


 • • Συμβολαιογραφικές πράξεις (μεταβιβάσεις, αγοροπωλησίες κ.λπ.)
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Χαρακτηρισμό Δασαρχείου
  • Οριοθέτηση, χωρισμό και κατάτμηση οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
  • Κτηματολόγιο
  • Διορθωτική πράξη εφαρμογής
  • Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών


Για τη σύνταξη ενός σωστού τοπογραφικού διαγράμματος απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Μετρήσεις πεδίου με εξοπλισμό ακριβείας, τις οποίες πραγματοποιούν Τοπογράφοι Μηχανικοί
• Έκθεση έρευνας για την αρτιότητα του ακινήτου και την εφαρμογή της δήλωσης του Ν651/77
• Επεξεργασία των μετρήσεων, βάσει της προαναφερθείσας έκθεσης

Στο τοπογραφικό διάγραμμα, που δύναται να έχει διαφορετικές κλίμακες αποτύπωσης, ανάλογα με την περιοχή μελέτης, την τελική χρήση και τις τεχνικές προδιαγραφές, αποτυπώνονται με ακρίβεια τα εξής:

• Γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα και το μέγεθος του ακινήτου
• Τα αντικείμενα που ενδεχομένως βρίσκονται εντός του χώρου
• Οι συντεταγμένες ιδιοκτησίας, είτε σε ανεξάρτητο σύστημα -αυθαίρετα ορισμένο- είτε στο εξαρτημένο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987

CAPTCHA Turing Test