ΠΡΟΦΙΛ

Η τεχνική εταιρεία Apotiposis δραστηριοποιείται από το 1999, παρέχοντας άριστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον επιστημονικό κλάδο των Τοπογράφων Μηχανικών. Η εταιρεία διαθέτει πολύμορφη εξειδίκευση στις τοπογραφικές μελέτες, τις μελέτες οδοποιίας και τις ειδικές αποτυπώσεις, κάθε μεγέθους κλίμακας και για οποιαδήποτε χρήση, ενώ ο εξοπλισμός της αναβαθμίζεται διαρκώς, στοχεύοντας σε μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας και συνεπώς στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική εταιρεία Apotiposis δύναται να παρέχει τοπογραφικό διάγραμμα ανεξαρτήτου θέσης, χρήσης και τεχνικών προδιαγραφών, ακριβείς ειδικές αποτυπώσεις κτιρίων, ειδικών κατασκευών, μνημείων και βιομηχανικής γεωδαισίας, καθώς και την πλήρη υποστήριξη εργοταξίων, τηρώντας πάντα όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και πραγματοποιώντας κάθε είδους εργασία εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Το δυναμικό της εταιρείας Apotiposis είναι άρτια εκπαιδευμένο και με μεγάλη πείρα σε έργα υποδομής και αποτελείται από πλήθος επιστημόνων, όπως Τοπογράφοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Εργοδηγοί, αλλά και ειδικούς συνεργάτες από τον κατασκευαστικό κλάδο. Η διεπιστημονικότητα των συνεργατών του γραφείου, οι αξιόπιστες υπηρεσίες, ο εξοπλισμός και οι τάχιστοι χρόνοι ολοκλήρωσης των αναληφθέντων έργων αποδεικνύουν ότι η εταιρεία Apotiposis διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και ένα στοχευμένο, αλλά παράλληλα ευρύ γνωστικό αντικείμενο, ανά ομάδα στελεχών.

CAPTCHA Turing Test